VOLEYBOL FEDERASYONU
PLAJ VOLEYBOLU TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar.

Amaç
Madde 1. Bu Talimatın amacı, ülkemizde oynanan tüm plaj voleybolu müsabakalarının hazırlığı, oynanması ve tescili ile bu müsabakaların uluslararası kural ve usullere uygun olarak yönetimi konusunda Voleybol Federasyonu'nca uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.
Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen turnuvalar hariç, yapılacak tüm Plaj Voleybolu organizasyonlarında “TÜRKİYE” ibaresi kullanılamaz.

Kapsam
Madde 2. Ülkemizde oynanacak bütün resmi ve özel plaj voleybolu müsabakalarının organizasyonu ile bu müsabakalarda meydana gelecek her türlü itirazın karara bağlanmasındaki usul ve esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3. Bu Talimat, 21/ 05/1986 tarih ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 20 nci ve 22 nci maddelerine dayanılarak, aynı kanunun 10 uncu maddesine istinaden hazırlanmış olan , 22 / 05 / 1998 tarih 23349 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Voleybol Federasyonu Yarışma, Sporcu Tescil ve Lisans, Hakem ve Antrenör Yönetmeliği ile 28 / 05 / 1998 tarihli Voleybol Federasyonu Yarışma Talimatnamesi ve 07 / 08 / 1998 tarih 23426 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Lisans , Tescil ,Vize ve Transfer Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4. Bu Talimatta geçen ;
Bakanlık : Gençlik ve Spordan sorumlu Devlet Bakanlığı’nı,
Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nü,
Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürü’nü,
Federasyon : Türkiye Voleybol Federasyonu’nu,
İl Müdürlüğü : Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünü,
Plaj Voleybolu İcra Kurulu : Federasyon tarafından belirlenerek Genel Müdürlükçe onaylanmış olan tüm teknik ve idari konularda karar vermeye yetkili kurulu
FIVB : Uluslararası Voleybol Federasyonu’nu,
CEV : Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nu,
Federasyon Teknik Delegesi : Voleybol Federasyonuna bağlı, federasyonun belirlediği ve plaj voleybolu organizasyonlarında organizasyon ve teknik konulardan tek sorumlu ve yetkili kişi,
Plaj Voleybolu Hakem Kurulu : Voleybol Federasyonu’na bağlı, MHK bünyesinde oluşturulmuş olan Ülkemizde Plaj Voleybolu’na ilişkin hakemlik ile tüm konulardan sorumlu olan kurulu,
Hakem Gözlemcisi : Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kuruluna bağlı plaj voleybolu organizasyonlarında hakemlerden sorumlu ve yetkili kişi
Organizatör : Plaj Voleybolu organizasyonları düzenleyen resmi ya da özel kurum veya kuruluşları ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Yetkiler

Plaj Voleybolu İcra Kurulu Görev ve Yetkileri
Madde 5. Tüm plaj voleybolu organizasyonlarından teknik ve idari konularda sorumlu olan bu kurul Federasyon tarafından görevlendirilecek as başkan ve 5 üyeden oluşur. Voleybol Federasyonu Başkanı İcra Kurulu’nun doğal başkanıdır, doğal başkanın bulunmadığı toplantılarda plaj voleybolu kurulu as başkanı başkanlık görevini yürütür.
Plaj Voleybolu İcra Kurulu Voleybol Federasyonu Yönetim Kurulunca seçilir.
5.1.Plaj Voleybolu İcra Kurulu’nun Görev ve Yetkileri ;
Plaj Voleybolu Kurulunun görev ve yetkileri şöyledir :
5.1.1. Plaj voleybolu turnuvalarında uygulanacak olan teknik ve idari kuralları belirlemek.
5.1.2.Turnuvalarda görevlendirilecek teknik delegeyi tespit ve tayin etmek.
5.1.3. Turnuvalarda görevlendirilecek hakem gözlemcisini tespit ve tayin etmek.
5.1.4. Organizatörlük için müracaat eden, uygun şartlardaki adayların organizatörlüklerini (promoter) her sezon için yeniden onaylamak.
5.1.5. Plaj voleybolu turnuvası tertip edecek organizatörlere başvuruları doğrultusunda onay vermek,
5.1.6. Teknik Delegenin raporlarını toplamak ve değerlendirmek
5.1.7. Hakem Gözlemcisinin raporlarını toplamak ve değerlendirmek
5.1.8. Her sezon için il müdürlükleri ve federasyonca düzenlenecek olan resmi müsabakaların statülerini belirlemek.
5.1.9. Plaj voleybolunun kalkınması ve yaygınlaşması için gerekli girişim ve çalışmaları yapmak, hazırlanan çalışmaları onaylanmak üzere Voleybol Federasyonu Yönetim Kuruluna sunmak.
5.1.10. Plaj Voleybolu organizasyonlarında, bu talimat kapsamı her konuda en son karar mercii Plaj Voleybolu İcra Kurulu’dur.

Teknik Delege
Madde 6.

6.1. Teknik Delege Olma Şartları
Teknik Delegeler, her sezon için Plaj Voleybolu İcra Kurulu’nca uygun nitelikli kişiler arasından belirlenir ve ilan edilir.
6.2. Görev ve Yetkileri
Teknik delege görev ve yetkileri aşağıdaki gibidir.
6.2.1. Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu İcra Kurulu tarafından atanır ve turnuvalarda en yüksek otoritedir.
6.2.2. Federasyon Plaj Voleybolu İcra Kurulu ile işbirliği içinde organizasyon kitapçığı, organizasyon planı, resmi formlar, turnuva yönetmelikleri, teknik kontrol listesi ve federasyon ile organizatör arasındaki tüm ilgili yazışmaları kullanarak turnuvanın hazırlıklarını denetler.
6.2.3. Plaj Voleybolu İcra Kurulu tarafından belirlenen her turnuva için en az 1 ay önceden tayin edilir.
6.2.4. Turnuva kitapçığından Voleybol Federasyonu yönetmeliklerine uyulup uyulmadığını kontrol eder.
6.2.5. Plaj Voleybolu İcra Kurulunun uygun görmesi halinde yıllık inceleme ve araştırma ziyareti yapar.
6.2.6.Hakemlerin, saha personelinin, gönüllülerin, vs., faaliyetleri için Hakem Gözlemcisi ile koordinasyon kurar.
6.2.7.Her türlü yayın konusunda TV Koordinatörüyle koordinasyon kurar.
6.2.8.Basınla ilgili konuların sorunsuzca yürütülebilmesi için Basın Görevlisi ile koordinasyon kurar.
6.2.9.Sağlık ve doping kontrollerinin yapılması halinde Voleybol Federasyonu Sağlık Kurulu ile işbirliği yapar.
6.2.10.Organizatörlerin görevlilerin harcırahlarının ödenmesi, vs. gibi mali yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğini kontrol eder.
6.2.11.Turnuvanın promosyon ve pazarlama faaliyetlerinin Voleybol Federasyonu şartlarına uygun olmasını sağlar.
6.2.12.Ön toplantı ve teknik toplantıyı yönetir.
6.2.13.Organizasyon Kurulu’nun tüm üyeleri, Federasyon görevlileri, hakemler, saha personeli, gönüllüler, vs. ile işbirliği içinde turnuvanın sorunsuzca yürütülmesini sağlar.
6.2.14.Müsabaka Koordinatörü ile koordinasyon içinde sahaları belirler.
6.2.15.Turnuvada görevli personelin verilen görevleri doğru ve eksiksiz olarak yerine getirmesini sağlar.
6.2.16.Turnuvayı her yönüyle koordine eder, organizasyon, maç sonuçları, hakemler ve sağlık konularıyla ilgili bir şikayet ya da itiraz olması halinde Turnuva Direktörü ve Hakem Gözlemcisi ile görüştükten sonra nihai kararı verir, gerekli hallerde konuyu plaj voleybolu icra kuruluna aktarır.
6.2.17.Müsabaka alanında kaldığı süre içinde mümkün olduğunda toplantılarda, basın toplantılarında, röportajlarında, vs. Voleybol Federasyonunu temsil eder.
6.2.18.Ödül Töreninin sorunsuzca yürütülmesini sağlar.
6.2.19.Voleybol Federasyonu kurallarına uygun olarak raporları hazırlar (inceleme, stadyum onayı, sonuç raporu ) ve bunları Plaj Voleybolu İcra Kuruluna gönderir.
6.2.20.Organizasyonun Voleybol Federasyonunun istediği şartlara uymaması halinde başlamadan veya herhangi bir etabında turnuvayı iptal eder.

Hakem Gözlemcisi
Madde 7. Hakem Gözlemcisi olma şartları aşağıdaki gibidir.
7.1. Hakem Gözlemcisi olma şartları
7.1.1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
7.1.2.En az lise veya dengi okul mezunu olmak
7.1.3.En az ulusal düzeyde hakemlik yapmış olmak.
7.1.4.Ceza kurulları tarafından ceza yönetmeliklerine göre 3 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak.
7.1.5. Üç aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak. (Trafik suçları hariç)
7.1.6.Voleybol branşı dışında faaliyet gösteren kulüplerin yönetim kurullarında; idareci, antrenör veya faal sporcu olarak görevli bulunmamak.

7.2. Görev ve Yetkileri
7.2.1.Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu İcra Kurulu tarafından atanır, genelgelerde belirlenen tüm görevleri ve müsabakaların hakemlikle ilgili yönlerini üstlenir.
7.2.2.Voleybol Federasyonu Teknik Delegesi’nin yetkisi altındadır.
7.2.3.Müsabakalardan önce MHK Plaj Voleybolu Hakem Kurulu tarafından tayin edilen hakem listesini onaylar ve saha personelinin uygunluğunu teyit eder.
7.2.4.Eleme turnuvasından 1 gün önce hakem toplantısını yönetir.
7.2.5.Hakemler (tarafsızlık) ve saha personeliyle (yazı hakemleri, skorbord sorumlusu, çizgi hakemleri, top toplayıcılar, kum düzelticiler, vs.) birlikte oyun sahasında müsabakanın sorunsuzca yürütülmesini sağlar.
7.2.6.Turnuva boyunca hakemlerin çalışmalarını gözlemler, performanslarını değerlendirir ve her gün günün ilk maçından önce ve son maçından sonra hakem toplantısı yapar.
7.2.7.Her gün sahayı ve donanımları kontrol eder ve herhangi bir eksikliği Teknik Delegeye bildirir.
7.2.8.Saha personeliyle işbirliği içinde maç protokolünü uygular.
7.2.9.Müsabaka cetvelini gözden geçirir.
7.2.10.Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu İcra Kurulu’na ve Plaj Voleybolu Hakem Kuruluna turnuvanın hakemlik yönleri ve hakemlerin genel performansları hakkında rapor verir.

Organizatör
Madde 8.

8.1. Organizatör olma şartları
8.1.1. Ceza kurulları tarafından ceza yönetmeliklerine göre 3 aydan fazla ceza ile cezalandırılmamış olmak.
8.1.2. Üç aydan fazla hapis veya yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak. (Trafik suçları hariç)
8.2. Organizatörün Görev ve Sorumlulukları
8.2.1. Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Talimatnamesine istinaden yayınlanacak olan kurallara ve genelgelerde belirtilecek hususlara uymak ve yerine getirmekle yükümlüdür.
8.2.2. Başvuru formlarını Federasyondan temin ederek ilan edilen tarihe kadar doldurup teslim etmek.
8.2.3. A tipi uluslar arası organizasyon yapacak olan organizatör adaylarının FIVB ve CEV organizasyonları için ödenmesi gereken katılım bedeli karşılığı, banka teminat mektubu veya bedeli garanti etmek.
8.2.4. Her turnuva veya her etap sonunda katılan sporcuların lisans numaraları, isim listeleri, müsabaka sonuçları, turnuva puanları ile bilgileri günlük bültenler şeklinde Plaj Voleybolu İcra Kuruluna göndermek zorundadır.
8.2.5. Organizasyon planı hazırlamak
8.2.6. Turnuva kitapçığı hazırlamak (A ve B Turnuvaları için)
8.2.7. Turnuva sahasını hazırlamak
8.2.8. Sporcuların istenilen vasıflarda otellerini bulmak
8.2.9. Plaj Voleybolu Genelgesinde yazılı tüm hükümleri yerine getirmek
8.2.10. Turnuvada görev alan teknik delege, baş hakem ve hakemlerin yol, yemek, otel ve günlük ücretlerini ödemek.
8.2.11. Organizasyonda verilecek ödülleri temin etmek.
8.2.12. Turnuva yapılacak yerdeki yerel yönetimden teminat veya garanti alarak federasyona aktarmak.
8.2.13. Basın ve TV Kuruluşlarıyla ilişki kurarak organizasyonun medyada çıkmasını sağlamak.

Müracaat
Madde 9. Plaj Voleybolu genelgesinde bulunan PV1, PV2, PV3, PV4, PV5, PV6, PV7 formlarıyla, yapılacak organizasyonun başlama tarihinden en az 1 ay önce Federasyona müracaat edilmesi gerekmektedir.

Ferdi Plaj Voleybolu Lisans Mecburiyeti
Madde 10. Plaj Voleybolu müsabakalarına katılacak tüm sporcular “Ferdi Plaj Voleybolu Lisansı” almak zorundadır.
10.1. Ferdi plaj voleybolu lisansı yalnızca plaj voleyboluna ait müsabakalarda geçerlidir.
10.2. Ferdi plaj voleybolu lisansına sahip olan sporcu, bu lisansı başka bir branşa veya salon voleybolunda tescilli olduğu kulübünden bir başka kulübe transfer olmak amacıyla kullanamaz.
10.3. Ferdi plaj voleybolu lisansları her yıl yeniden düzenlenir.
10.4. Lisans işlemleri, Voleybol Federasyonu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde, Voleybol Federasyonu ve Federasyon Lisans ofislerince yapılacaktır.

Ferdi Plaj Voleybolu Lisans İşlemleri
Madde 11. Plaj voleybolu müsabakalarına katılacak sporcuların tescil ve lisans işlemlerinde aşağıdaki belgeler aranır;
11.1. Sporcu tarafından doldurulan 2 adet Tescil fişi, ( 1 adet Tescil fişi Federasyona gönderilecek)
11.2. Sporcu tarafından doldurulan 1 adet Lisans fişi,
11.3. Nüfus Hüviyet Cüzdanının fotokopisi
11.4. Reşit olmayan sporcular için, velisinin, muhtar veya Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüğü’nce onaylanmış izin belgesi,
11.5. (3) adet fotoğraf (Lisans Tescil Fişlerine yapıştırılacak.)
11.6. Resmi veya özel sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporu.
Yukarıda belirtilen belgeler tam ve eksiksiz olarak Federasyona veya yetkili lisans ofislerine imza karşılığı teslim edilir.
Federasyon veya yetkili lisans ofisleri, tescil fişine kütük numarası vermek suretiyle sporcunun kayıt ve tescili yapar.
Lisans İbraz Mecburiyeti
Madde 12. Federasyon tarafından yönetilecek her türlü resmi plaj voleybolu müsabakasına katılabilmeleri için bu talimat hükümlerine göre sporcu lisansı almış olmaları ve resmi müsabakalara katılacaklarında bu lisansları turnuva yetkilisine ibraz etmeleri zorunludur. Bu lisansları her takvim yılında yenilemeleri zorunludur.

3. BÖLÜM
Plaj Voleybolu Sezonu


Madde 13. Plaj Voleybolu sezonu bir takvim yılıdır.
Müsabaka Çeşitleri
Madde 14 . Plaj Voleybolu Müsabakaları iki çeşittir.
14.1.Resmi Müsabakalar :
14.1.1.Federasyon Teşvik Turnuvaları : Voleybol Federasyonu tarafından takımların ve hakemlerin ulusal veya uluslararası müsabakalara katılması için organize edilen müsabakalardır.
14.1.2.Uluslararası Turnuvalar : FIVB ve CEV tarafından düzenlenen, Dünya ve Avrupa Organizasyonlarının Ülkemizde yapılacak etaplarıdır.
(Uluslararası Turnuvalar: Olimpiyat Kurulları, FIVB, CEV ve Türkiye Voleybol Federasyonunun gözetiminde çeşitli uluslara bağlı milli, temsili takımlar arasında yapılan turnuvalardır.)
14.1.3. Türkiye Şampiyonası ile sonuçlanan müsabakalar
14.1.3.1. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri her sezon için Türkiye Şampiyonası ile sonuçlanacak müsabakalar için ferdi lisanslı oyunculardan kurulu ikişer kişiden oluşmuş plaj voleybolu icra kurulu tarafından belirlenen sayıda takımın katılacağı yerel plaj voleybolu turnuvaları organize etmek zorundadırlar.
14.1.3.2.Eğer o ilde yeterli takım bulunamıyor ise en az 4 en çok 8 il bir organizasyon düzenleyebilir.
14.1.3.3. Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri her kategori için ayrı ayrı olmak kaydı ile düzenleyecekleri bu turnuvaların sonunda dereceye giren takımlarını Voleybol Federasyonu tarafından yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına göndermek hakkını elde ederler. İl Müdürlükleri tarafından yapılan organizasyonlar sonunda o sezon için kaç takımın Türkiye Şampiyonasına katılacağı , Türkiye Şampiyonası şartları, federasyon tarafından düzenlenerek her sezon için ayrı ayrı olmak kaydı ile il müdürlüklerine bildirilecektir.
14.1.3.4. Türkiye şampiyonasına katılmak amacı ile il müdürlükleri tarafından düzenlenecek olan turnuvalar için görevlendirilecek Teknik delege, Hakem, gözlemci ve temsilciler ile personel ücretleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerince karşılanacaktır.
14.1.3.5. Türkiye Şampiyonalarına katılacak olan takımların ve görevlilerin yol ve yevmiyeleri Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından karşılanacaktır.
14.2. Özel Turnuvalar :
14.2.1.Resmi Turnuvaların dışında kalan diğer turnuvalardır. Bu turnuvalar Voleybol Federasyonu tarafından tescil edilmiş organizatör veya diğer resmi veya özel kuruluşlar tarafından tertiplenirler.

Turnuva Çeşitleri
Madde 15 . Plaj Voleybolu Turnuvaları üç çeşittir.
15.1. A Tipi Turnuvalar :
15.1.1. A tipi turnuvalar, uluslararası organizasyonlardır.
15.1.2. A tipi turnuvalar Türkiye Voleybol Federasyonu gözetiminde ve müsaadesi ile gerçekleşir.
15.1.3.A tipi turnuvalarda, CEV ve FIVB oyun kuralları uygulanır ve saha düzeni, tribün ölçülerinde uyulması gereken mecburi hükümler vardır. ( EK.-PLAJ VOLEYBOLU GENELGESİ )
15.1.4.A tipi turnuvalarda hakem gözlemcisini ve teknik delegeyi plaj voleybolu icra kurulu tayin eder.
15.1.5.Teknik Delegenin organizasyonun onayını verebilmesi için elemelerden 1 gün önce tüm alanın hazır olması gerekmektedir. Eğer organizasyon alanı 1 gün önce hazır olmaz ise teknik delegenin turnuvayı iptal etme yetkisi vardır.
15.1.6.Federasyon her organizasyona bir hakem menajeri ve 10 hakem, hakem gözlemcisi ve bir teknik delege yollar. Bu kişilerin, organizasyon sırasında yolluk,konaklama yemek ve yevmiyeleri Federasyonca düzenlenen turnuvalarda Federasyonca, organizatör tarafından düzenlenen turnuvalarda turnuvayı organize eden organizatör tarafından karşılanır.
15.1.7.Her maçta bir baş,bir yardımcı ve bir sayı hakemi bulunmalıdır. Yarı final ve final maçlarında en az iki çizgi hakemi bulunmalıdır. Final maçlarında en az iki top toplayıcı bulundurulması gerekir.
15.1.8. FIVB'nin kabul ettiği resmi plaj voleybolu topu ile oynanır.
15.1.9.Organizasyon sistemi CEV ve FIVB'nin kullandığı ''çift eleme'' ( 2 mağlubiyetle elenilen sistem) şeklinde uygulanır.
15.1.10.A tipi turnuvalarda, sezon başlangıcında bir önceki yılın toplam puantajı göz önüne alınarak sıralama yapılır ve ikinci turnuvadan itibaren yeni sezonda alınan puanlar toplanarak sıra tespit edilir. A tipi turnuva yapan her kurum, kendi yaptığı organizasyonların toplam puanlarına göre, bir sonraki turnuvaya katılacak sporcuların puanlarını belirler.
15.1.11.Turnuvanın puantajını, özel turnuvalarda plaj voleybolu genelgesindeki şartlar, federasyonca düzenlenen resmi turnuvalarda plaj voleybolu icra kurulu belirler.
15.1.12.A tipi turnuvalarda, eğer organizasyon uluslararası ise, Avrupa ülkelerinin sporcularının katıldığı organizasyonlar için CEV'e, kıtalar arası ülkelerden gelen sporcuların katıldığı organizasyonlar içinse FIVB'ye , organizasyonu düzenleyen kurum tarafından organizasyon ücreti ödenir.
15.1.13.Uluslar arası turnuva yapmak isteyen organizatör Federasyona uluslar arası federasyonlara ödemesi gereken bedel kadar bir teminat mektubu vermek zorundadır.
15.1.14.A tipi turnuvalarda, turnuvanın gerçekleşmesinden 3 gün önce, CEV veya FIVB'ye ödenen ücretin makbuzu Voleybol Federasyonuna ibraz edilmelidir.
15.1.15.Organizatör, plaj voleybolu genelgesinde belirtilen yere Federasyon Logosunu koymak zorundadır.
15.1.16.Her organizasyondan bir gün önce, gerekirse, puanı az olan sporcular için eleme maçları yapılır. Eğer yeteri kadar katılım varsa eleme yapılmaz.
15.1.17.A tipi turnuvalarda, yabancı uyruklu sporcuların, turnuvaya katılabilmeleri için, bağlı bulundukları federasyonlardan izin belgesi getirmeleri gereklidir.
15.1.18.Organizasyona katılacak sporculara teknik toplantıda ilk tur müsabaka programı verilmelidir.
15.1.19.Organizasyona katılım önceliği puan sıralamasına göre yapılır. Bu sıralamaya göre katılım turnuvanın türü ve anonsu ile belirlenen takım sayısını (24 veya 16) aşıyorsa, ilk 16 veya 8 takımın dışında kalan takımlar eleme müsabakaları oynarlar ve bu müsabakalar sonucunda organizasyona katılacak takımlar belirlenir. Organizasyonun yapılacağı bölgelere ait yerel takımlardan, organizasyon öncesinde yapılacak eleme maçları sonucunda en yüksek puana sahip ilk ikisi için, organizasyon katılım kontenjanı ayrılmalıdır.
15.1.20. Turnuva onayı ile ilgili son karar Plaj Voleybolu İcra Kurulu tarafından verilir.
15.2. B Tipi Turnuvalar :
15.2.1.B tipi turnuvalar ulusal organizasyonlardır.
15.2.2.B tipi turnuvalar Türkiye Voleybol Federasyonu gözetiminde ve Federasyon müsaadesi ile gerçekleşir.
15.2.3.B tipi turnuvalarda, CEV ve FIVB oyun kuralları uygulanır ve saha düzeni, tribün ölçülerinde uyulması gereken mecburi hükümler vardır.(EK – PLAJ VOLEYBOLU KİTAPÇIĞI)
15.2.4.B tipi turnuvalarda hakem gözlemcisini ve teknik delegeyi plaj voleybolu icra kurulu tayin eder.
15.2.5.Teknik Delegenin organizasyonun onayını verebilmesi için elemelerden 1 gün önce tüm alanın hazır olması gerekmektedir. Eğer organizasyon alanı 1 gün önce hazır olmaz ise teknik delegenin turnuvayı iptal etme yetkisi vardır.
15.2.6.Federasyon her organizasyona bir hakem menajeri ve 10 hakem, hakem gözlemcisi ve bir teknik delege yollar. Bu kişilerin, organizasyon sırasında yolluk,konaklama yemek ve yevmiyeleri Federasyonca düzenlenen turnuvalarda Federasyonca, organizatör tarafından düzenlenen turnuvalarda turnuvayı organize eden organizatör tarafından karşılanır.
15.2.7.Her maçta bir baş,bir yardımcı ve bir sayı hakemi bulunmalıdır. Yarı final ve final maçlarında en az iki çizgi hakemi bulunmalıdır. Final maçlarında en az iki top toplayıcı bulundurulması gerekir.
15.2.8.B tipi turnuvalarda, sezon başlangıcında bir önceki yılın toplam puantajı göz önüne alınarak sıralama yapılır ve ikinci turnuvadan itibaren yeni sezonda alınan puanlar toplanarak sıra tespit edilir. B tipi organizasyon yapan her kurum, kendi yaptığı organizasyonların toplam puanlarına göre, bir sonraki turnuvaya katılacak sporcuların puanlarını belirler.
15.2.9.FIVB'nin kabul ettiği resmi plaj voleybolu topu ile oynanır.
15.2.10.Organizasyon sistemi CEV ve FIVB'nin kullandığı “ çift eleme” (2 mağlubiyetle elenilen sistem) şeklinde uygulanır.
15.2.11.Turnuvanın puantajını, özel turnuvalarda plaj voleybolu genelgesindeki şartlar, federasyonca düzenlenen resmi turnuvalarda plaj voleybolu icra kurulu belirler.
15.2.12.Organizatör, plaj voleybolu genelgesinde belirtilen yere Federasyon Logosunu koymak zorundadır.
15.2.13.Her turnuvadan bir gün önce, gerekirse, puanı az olan sporcular için eleme maçları yapılır. Eğer yeteri kadar katılım varsa eleme yapılmaz.
15.2.14.Turnuvaya katılacak sporculara teknik toplantıda ilk tur müsabaka programı verilmelidir.
15.2.15.Turnuvaya katılım önceliği puan sıralamasına göre yapılır. Bu sıralamaya göre katılım turnuvanın türü ve anonsu ile belirlenen takım sayısını (24 veya 16) aşıyorsa, ilk 16 veya 8 takımın dışında kalan takımlar eleme müsabakaları oynarlar ve bu müsabakalar sonucunda organizasyona katılacak takımlar belirlenir. Organizasyonun yapılacağı bölgelere ait yerel takımlardan, organizasyon öncesinde yapılacak eleme maçları sonucunda en yüksek puana sahip ilk ikisi için, organizasyon katılım kontenjanı ayrılmalıdır.
15.1.16. Turnuva onayı ile ilgili son karar Plaj Voleybolu İcra Kurulu tarafından verilir.
15.3. C Tipi Turnuvalar
15.3.1. Bu turnuvalar sadece federasyonun bilgisi dahilinde olup,federasyonun bu konuda hiç bir sorumluluğu bulunmaz.
15.3.2.Bunlar,tatil beldelerinde,eğlence için yapılan müsabakalardır.
15.3.3.Federasyon bu turnuvalara,saha ve oyun kuralları ile ilgili bazı bilgiler yollar,gerek duyduğunda yöresel bir temsilciyi kontrol için gönderir.
15.3.4. Turnuva onayı ile ilgili son karar Plaj Voleybolu İcra Kurulu tarafından verilir.
15.3.5. C Tipi turnuvalarda yerel olmak kaydı ile 1 spornsor alınabilir. Ancak yerel veya yerel olmayan ikinci bir sponsor kullanıldığında basın veya TV yoluyla haber niteliği barındırıldığında, TV’de her nerede olursa olsun görüntü verildiğinde C Tipi turnuva, B Tipi organizasyon kapsamı içerisinde değerlendirilir ve B Tipi turnuva ile ilgili şartlar aranır. Bu şartlarda son karar Plaj Voleybolu İcra Kurulu tarafından verilir.

Müsabaka Sistemi
Madde 16. Plaj Voleybolu müsabakalarında, CEV ve FIVB’nin kullandığı “ikili eleme” sistemi uygulanılır.
16.1.İkili Eleme Sistemi: İkili Eleme formatı takımların iki mağlubiyet alana kadar mücadele etmesine olanak tanır.
Bir mağlubiyetten sonra takım mağluplar grubuna geçer ve 2 çapraz yarı finale kalabilmek için galipler grubundan iki takımla oynar, 2 yarıfinalin galibi 1 ve 2’ncilik için, mağlupları da 3 ve 4’üncülük için final oynar.

Puanlama Sistemi
Madde 17. Resmi müsabakaların hangi sistemde yapılacağına Federasyon karar verir. Özel müsabakaların sistemlerini Federasyon' un onayını almak koşuluyla Tertip Kurulları tespit eder. Puanlama sistemi plaj voleybolu genelgesinde belirtilen şekildeki gibidir.

4. BÖLÜM
Müsabakalara Girecek Takımlar ve Müsabakalara Katılma

Madde 18.Müsabakalara girecek takımlar ve müsabakalara katılma aşağıda belirtildiği şekilde olur
18.1.Müsabakalara Girecek Takımlar
18.1.1.Müsabakalara girecek takımların sporcuları Genel Müdürlük tarafından tescil edilmiş olmaları ve Federasyon’ dan uygunluk belgesi almaları zorunludur.
18.1.2. Plaj voleybolu müsabakalarında yer alan takımlar 2 kişiden oluşur.
18.1.3. Her takımdaki sporcular ferdi olarak puan alır.
18.1.4. Her turnuva için yeni takım oluşturabilirler.
18.1.5. Her turnuvaya aynı takımın katılma zorunluluğu yoktur.
18.1.6. Turnuva sırasında takım değişikliği yapılamaz.
18.2. Müsabakalara Katılacak Sporcular :
Müsabakalara katılacak sporcularda aşağıdaki şartlar aranır;
18.2.1.Bireysel olarak tescil olmak ve lisansını almış bulunmak.
18.2.2.Herhangi bir sebeple müsabakalara girmekten men edilmemiş olmak,

Sporcuların Müsabakalara Katılmasının Engellenmesi
Madde 19. Yabancılarla Ulusal takım düzeyinde yapılacak olan resmi veya temsili müsabakalar için seçilmiş olan sporcuların form durumlarının korunması için bu müsabakalar sonuna kadar diğer her türlü spor müsabakalarına katılmalarına Federasyonca izin verilmeyebilir. Bu nedenle oyuncularının bir kısmı resmi müsabakalardan men edilmiş olan kulüpler, sporcularının serbest bırakılacağı tarihe kadar müsabakalarının tehirini isteyebilirler.

Kategoriler
Madde 20. Plaj voleybolu müsabakaları yıl esasına göre ayrılmış birbirini takip eden 2 kategori üzerinden yapılır. ( Erkek ve Bayanlar )
20.1. Gençler : 18 yaşını bitirmemişler.
20..2. Büyükler : Bu kategoride yaş haddi yoktur.
Sporcunun; yaşının mahkeme kararı ile düzeltilmesi halinde dahi düzeltmeden önceki yaşı esas alınarak kategori tespiti yapılır.

A, B ve C Tipi Turnuva tespit ve statüleri
Madde 21. A, B ve C Tipi turnuvaların tespit ve statüleri aşağıdaki şekilde yapılır.
21.1. A, B ve C Tipi turnuvalar ve Türkiye Şampiyonası Federasyonca belirlenen statüye uygun olarak oynanır.
21.2.Federasyon A, B ve C Tipi turnuvalar için yapılacak değişikliklerle ilgili olarak, Federasyon tarafından ön görülen değişiklikler ve uygulamalar tespit olunarak ,Federasyon Kurul kararının Genel Müdürlük'çe onaylanmasından sonra ilan edilir ve uygulanır.

Müsabakaların Tescili ve Vize Şartı
Madde 22. Müsabaka sonuçlarının tescili ve lisansların vize işlemleri aşağıdaki şekilde yapılır.
22.1. Plaj voleybolu turnuvalarına katılacak takımların sporcuları ile bu takımların oynayacağı müsabakaların sonuçlarının tescili Federasyon tarafından yapılır.
22.2.Sonuçları Türkiye birinciliğine varan ( Türkiye birinciliği dahil ) müsabakaların tescili Federasyon tarafından yapılır.
22.3.Bir yıl önce elde ettikleri derecelerden ötürü, uluslar arası müsabakalara katılma hakkını kazanan takımlara Ülkemizi temsil hakkı verilmesi ve bu durumu FIVB ile C.E.V' e bildirilmesi yetkisi Federasyona aittir.
22.4.Genel Müdürlük teşkilatı tarafından düzenlenen veya düzenlenmesine izin verilen müsabakalar ile bu müsabakaların sonuçları Federasyon tarafından tescil edilir.
22.5.Resmi müsabakalara katılacak sporcuların, mutlak suretle o yılın vizesi yapılmış lisansına sahip olmak gerekmektedir.
22.6.Lisansların her turnuvada teknik toplantıda hakem gözlemcisine gösterilmesi şarttır.

Turnuvaların Ertelenmesi ve Yerinin Değiştirilmesi
Madde 23. Turnuvaların ertelenmesi veya yerlerinin değiştirilmesine ilişkin şartlar ile bu turnuvaların tehiri halinde uygulanacak esaslar ;
23.1.Plaj Voleybolu turnuvalarının belirtilen yerlerde, ilan ve tebliğ olunan günde başlaması şarttır. Bir turnuva ancak zorunlu sebeplerle başka bir güne bırakılabilir. Geri bırakılmasında zorunlu sebepler bulunup bulunmadığının takdiri turnuva öncesine kadar Plaj Voleybolu İcra Kurulu’na aittir.
23.2.Geri bırakılan müsabakalar erteleme sırasına göre yapılır. Başlamadan önce ertelenen turnuvalarda eş değiştirme hakkı vardır. Aksine durumlarda bu müsabakalara ancak geri bırakma tarihinde oynama hakkı olan oyuncular girebilirler. Geri bırakılan müsabakanın geri bırakma tarihinde müsabakaya girme hakkı olan bir oyuncu sonradan müsabakadan men cezası almış ve bu erteleme maçı sporcunun cezasının tamamlanmadığı bir dönemde oynanacak ise Genel Müdürlük Ceza Talimatı’nın ilgili hükümlerine göre işlem yapılır.
23.3.Bir müsabaka, taraflardan birinin kasti olmaksızın neden olduğu zorunlu sebepler yüzünden kesildiği takdirde, bu müsabaka ile ilgili uygulama uluslararası oyun kurallarına göre yapılır.
Neticelerin İlanı
Madde 24. Uluslararası oyun kurallarına uygun olarak sona eren müsabakaların teknik sonuçları hakem raporları ile kesinlik kazanır. Hükmen yenilmiş veya yenmiş sayılmayı gerektiren müsabakaların sonuçları hakem raporları ve gerekirse bu konuda yapılacak araştırmaya dayalı olarak, o müsabakayı tertip eden Makam ve Kurulca ilan olunur.

Hükmen Mağlubiyet
Madde 25. Maçta hazır bulunmama ve eksik takım
25.1. Eğer bir takım sahaya davet edildikten sonra oynamayı reddederse, maçta hazır
bulunmadığı ilan edilir ve ceza olarak setleri 0-15 ve maçı da 0-1’lik sonuçla kaybeder.
25.2. Geçerli bir sebep göstermeksizin zamanında oyun alanında bulunmayan bir takım maçta
hazır bulunmadığı ilan edilerek Kural 25.1’deki gibi işlem görür.
25.3. Rakip takıma set veya maçı kazanması için gerekli sayı veya setler verilir; eksik ilan edilen
takım ise daha önce aldığı sayı ve setleri aynen muhafaza eder.
25.4.Lisanssız oyuncu oynatmak,
25.3.Cezalı oyuncu oynatmak,
25.5.Sporcuların hakeme müdahale ve tecavüz etmeleri, kavgaya sebebiyet vermeleri ve bu müdahaleler dolayısıyla hakemin müsabakayı devam ettirme imkanı bulunmaması halinde buna taraflardan birinin sebep olduğuna kanaat getirilirse o takımın hükmen yenik sayılmasına karar verilebilir,
25.6.Bir müsabakanın neticesi üzerinde önceden anlaşmak, (Plaj Voleybolu İcra Kurulunca kanaat getirilmiş olmak kaydıyla her iki takımda hükmen yenik sayılır.)

İtirazlar
Madde 26. Oyuncular verilen bir cezaya ya da kararıyla ilgili olarak Federasyon Teknik Delegesi ve Plaj Voleybolu İcra Kuruluna itirazlarının gerekçelerini belirten yazılı bir bildiri sunma hakkına sahiptirler.
26.1.İtirazlar müsabakanın başlamasından önce oyun yerinde karşı taraf takım kaptanı önünde itiraz olunan hususun açıklanması sureti ile takım kaptanı tarafından yazılı olarak müsabakanın hakemine yapılır. Ayrıca takım kaptanı müsabaka cetvelindeki itiraz hanesini imzalar.
Müsabaka başladıktan sonra bu maddenin “ 25.4 ” bendinde belirtilen oyuncularla ilgili itirazlar haricindeki diğer konulara itiraz yapılamaz. Yapılsa da geçerli sayılmaz.
Usulüne uygun olarak yapılan itirazlar birinci derecede Plaj Voleybolu İcra Kurulu’nca incelenip
karara bağlanır.
Plaj Voleybolu İcra Kurulunca verilen kararlar kesindir.
26.2.Uluslararası oyun kurallarına aykırılık hallerinde itirazlar:
Bir müsabakada Uluslararası oyun kurallarına aykırı hareket edilmesinden doğan bir durum karşısında yapılacak itirazlar, kaide ihlali yapıldığı zaman ölü zamansa o anda, değilse ilk ölü zamanda takım kaptanı tarafından önce sözlü olarak ve bunu takiben müsabaka sona ermeden yazılı olarak yapılması gerekir. İtiraz durumunda takım kaptanının müsabaka cetveli itiraz hanesini imzalaması gerekir. İlk ölü zamanda sözlü itiraz yapılmamışsa yazılı itiraz kabul edilmez.
26.3.Her türlü itirazlar Plaj Voleybolu İcra Kurulunun bu konuda öngördüğü itiraz bedelini (Türk Lirası karşılığı) Teknik delege veya hakem gözlemcisine yatırması ile yapılır. Bu bedel yatırılmadan yapılacak itirazlar kabul edilmez.
26.4.Oyuncularla ilgili aşağıda belirtilen hususlara müsabaka sonuna kadar itiraz edilebilir.
26.4.1.Sporcunun cezalı bulunması,
26.4.2.Kendine ait olmayan bir lisansı kullanması,
26.4.3.Kullandığı lisansın usulüne uygun olmaması veya sahte olması,
26.4.4.Kullanılan lisans üzerinde tahrifat yapılması,
26.5. Tüm itirazların müsabaka kağıdına kaydedilmesi ve gerekli işlemlerin derhal yapılması gerekir.
26.6. Bir maçın sonuçları hakkındaki şikayetler için A tipi turnuvalarda 200 CHF (veya karşılığı TL) , B tipi turnuvalarda 100 CHF (veya karşılığı TL.) , C tipi turnuvalarda 50 CHF (veya karşılığı TL) itiraz bedeli Turnuvanın teknik delegesine makbuz karşılığı ödemek zorundadırlar.

Yaptırımlar
Madde 27

27.1 Teknik delege , organizatörlerin turnuva başlamadan önce kendisine stadyum ve geçici tribünler için Resmi Güvenlik Sertifikası’nı sunmaması halinde, turnuvayı askıya alma yetkisine sahiptir.
27.2. Organizatörlerin Voleybol Federasyonu tarafından belirlenen ve Plaj Voleybolu Genelgesinde belirtilen yükümlülüklere uymaması halinde 1000 - 5000 – Amerikan Doları ceza kesilebilir. Federasyon – Organizatör Anlaşmasının herhangi bir maddesine ihlal edilmesi halinde Plaj Voleybolu turnuvalarından ihraç cezası verilebilir.
27.3. Organizatörler ceza tutarlarını Federasyon bildirisi aldıktan sonraki 30 gün içinde Federasyona ödeyecektir. Eğer organizatörler bu süre içinde ödeme yapamazlarsa, ödemeyi yapana kadar askıya alınırlar.
27.4. Federasyona borçlu olunan cezanın ödenmesinde gecikme olması halinde Federasyon faiz uygulayabilir.
27.5. Sporculara yaptırımlar
27.5.1.Turnuva alanına gelen sporcular geçerli bir mazeretleri olmaksızın teknik toplantıya katılmazlarsa , Teknik Delege onları ya turnuvadan ihraç edebilir ya da 250 Amerikan Dolarlık para cezası ödemeleri kaydıyla turnuvaya kabul edebilir.
27.5.2.Uygunluk kurallarına uymayan ve/veya Oyuncu Taahhütnamesini imzalamayan ya da Sağlık Belgesi’ni takdim etmeyen ya da sağlık muayenesi (doping testi) olmayı reddeden sporcular müsabakalara katılamazlar.
27.5.3.Doping kontrolünü reddeden sporcular direkt olarak diskalifiye edileceklerdir. Söz konusu takım maçı 0 - 15 , kaybedecektir.
27.5.4.Ödül törenine katılmayan sporcular 250 Amerikan Doları para cezası ödeyeceklerdir.
27.5.5.Forma yönetmeliklerine uymayan sporcular aşağıdaki şekilde cezalandırılacaklardır;
27.5.5.1.Elli (50) Amerikan Doları ( veya TL karşılığı) ön tur maçları
27.5.5.2.Yüz (100) Amerikan Doları ( veya TL karşılığı) yarı finaller
27.5.5.3.Toplam para ödülü 3/4 ve 1/2 için oynanan finaller
ya da Ödül Töreni
27.5.6. 25.5.5 maddesindeki cezalar ana turnuvaya direkt katılan sporcular için direkt olarak Para Ödülünden düşülecektir. Eleme Turnuvasına katılan sporculara ceza verilmesi halinde cezanın Voleybol Federasyonuna faturada belirtilen müddet içinde ödenmesi gerekmektedir.
27.5.7.Teknik Delege sporcuları ve federasyonu verilen cezalar hakkında bilgilendirmekle sorumludur. Para Ödülünün Ana Turnuva sporcularına turnuva alanında ödenmesi halinde cezalandırılan sporcuların para ödülünden indirim yapmak teknik delegenin sorumluluğundadır. Organizatörler para ödülünden düşürülen tutarı turnuva bitiminden sonraki 10 gün içinde Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu İcra Kuruluna göndermek zorundadırlar.
27.5.8. Plaj Voleybolu İcra Kurulu, “Disiplin Kuralları” na uygun olarak sporculara başka cezalarda verebilir.
27.5.9. Plaj Voleybolu İcra Kurulu sezon boyunca verilen ceza ve yaptırımların kayıtlarını tutacaktır.
27.5.10. Hata tekrarlandıkça ceza artabilir.

Yabancı Uyruklu Oyuncu Sayısı
Madde 28. Özel Turnuvalarda o sezon için Türkiye’de herhangi bir kulüpte lisanslı olan Türkiye’de çalışma ve oturma müsaadesine sahip yabancı uyruklu sporcular Voleybol Federasyonundan izin almak suretiyle plaj voleybolu müsabakalarında oynayabilir.

Televizyon Yayınları ve Diğer Hususlar
Madde 29. Turnuva çeşitlerine plaj voleybolu müsabakalarının T.V ’de banttan veya canlı olarak yayınlanmasına ilişkin konularda Plaj Voleybolu Genelgesinde belirtilen hükümler geçerlidir.

Talimatta Yer Almayan Konular
Madde 30. Bu Talimatta yer almayan hususlar hakkında mevcut yasa, yönetmelik, talimatname ve Uluslararası kurallara göre Federasyon Plaj Voleybolu İcra Kurulunun tavsiyesi veya önerisi ile Federasyon Yönetim Kurulu karar verir ve Genel Müdürlük onayı ile uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 31. Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu ile ilgili yayınlanmış olan tüm yönetmelik, talimatname ve genelgeler ve bunlara ait ek ve değişiklikleri yürürlükten kalkar.

Yürürlük
Madde 32. Bu talimat Genel Müdürün onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 33. Bu talimat hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

2001 - 2002 sezonu için değişen FIVB KURALLARI ekteki gibidir.

KURAL 1 : OYUN SAHASI
1.1 ÖLÇÜLER
1.1.1 Oyun alanı, 16x8m. Ölçülerinde bir dikdörtgendir ve en az 3m. Genişliği olan simetrik dikdörtgen biçiminde bir serbest bölge ile çevrilmiştir. Oyun sahasının yüzeyinden itibaren en az 7m.'ye kadar yükseklik, tüm engellerden arındırılmış olmalıdır.
1.1.2 FIVB'nin Dünya müsabakalarında oyun alanı 16x8m. Olup; dip çizgilerden en az 5m, yan çizgilerden en az 5m.lik bir serbest bölge ile çevrilmiş ve oyun sahası yüzeyinden en az 12,5mye kadar her tülü engelden arındırılmış olmalıdır.

KURAL 7. SAYI SİSTEMİ
7.1. MAÇ KAZANMAK
7.1.1. Üç setlik maç(kazanılmış iki set): Maç iki set alan takım tarafından kazanılır.
7.1.3. Setlerde 1-1 lik eşitlik olması halinde eşitliği bozmak için top kazanana sayı (TIE-BREAK) sistemi ile bir netice seti (üçüncü set) oynanır.(kural 7.4)
7.2. SET KAZANMAK
7.2.1.Rally point sistemi ile oynanan set, en az iki sayı farkla ilk önce 21 sayı alan takım tarafından kazanılır. Sayılarda 20-20 eşitlik olması halinde iki sayı farka erişilinceye kadar oyun devam eder.(20-22,21-23).
7.2.2. Netice seti Kural 7.4'e göre oynanır.
7.3. TOP KAZANMAK
Bu kural tamamen kaldırılmış olup yerine hata yapanın sayı kaybettiği rally point sistemi getirilmiştir.
7.4 NETİCE SETİNDE (3.SET) TOP KAZANMAK
Bu sette topu kazanan takım aşağıdaki şekilde sayı kazanır.
7.4.1. Servis atan takım bir sayı kazanır ve servis atmaya devam eder.
7.4.2. Servis karşılayan takım servis atma hakkını kazanır ve birde sayı alır.
7.4.3. Set en az iki sayı farkla ilk önce 15 sayı alan takım tarafından kazanılır. Sayılarda 14-14 eşitlik olması halinde oyun iki sayı farka ulaşılıncaya kadar devam eder. 3.ncü sette sayı limiti yoktur.
16.8. TOPA VURDUKTAN SONRA YAPILAN SERVİS HATALARI
Topa kurallara uygun şekilde vurduktan sonra aşağıda gösterilen hallerde servis hatalıdır.
Eğer top:
a) Servis kullanan takımın oyuncularından birine değer veya file dikey düzleminden geçmezse,
b) Oyun alanının dışına giderse (Kural 11.4)

KURAL 19. MOLALAR
19.1. TANIM
Mola kurallara uygun bir oyun duraklamasıdır ve 20 saniye sürer.
19.2. MOLALARIN SAYISI
Her takım her sette en çok 2 mola hakkı vardır.
KURAL 22. FASILALAR VE OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ
22.1. OYUN ALANLARININ DEĞİŞİMİ
İlk iki sette her 10 sayıdan sonra üçüncü sette ise her 5 sayıdan sonra takımlar oyun alanlarını değiştirirler.
22.2. FASILALAR
22.2.1. Her set arası 1 dakika sürer. 1-1 set eşitliği sırasında baş hakem kura atışı yapar. (Kural 8.1)
22.2.2. Set içindeki oyun alanlarının değişimi esnasında takımlara süre tanınmaz.